Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten kan de werkgever de ‘Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders’ raadplegen.

Een werkgever kan subsidie aanvragen voor een statushouder die nog niet eerder in dienst is geweest of die maximaal zes maanden voor de subsidieaanvraag in dienst is getreden.

De aanvraag voor de Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders gaat via het Subsidieportaal van UVB.

Voorwaarden

 • De werkgever geeft aan voor welke statushouder(s) de subsidie wordt gebruikt.
 • De werkgever geeft de statushouder(s) een arbeidsovereenkomst, voor minimaal 20 uur per week voor de duur van ten minste één jaar.
 • De werkgever geeft in het activiteitenplan aan:
  1. Hoe de begeleiding wordt georganiseerd. Er moet in ieder geval een vast aanspreekpunt zijn voor de statushouder.
  2. Cultuur op de werkvloer: hoe de cultuur van de organisatie wordt bijgebracht.
  3. Vaktaal: hoe de Nederlandse woorden en vakjargon die de statushouder nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren, worden bijgebracht.
 • Als via een andere regeling de omschreven kosten zijn gefinancierd, dan is deze subsidieregeling niet van toepassing.
 • De werkgever vult een de-minimisverklaring in. Hiermee verklaart de werkgever dat er over een periode van 3 jaar niet meer dan € 300.000 aan steun wordt ontvangen van de overheid.

Benodigde informatie bij de aanvraag:

 • Een ingevuld activiteitenplan
 • Een door de werkgever ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring
 • Het BSN van de statushouder(s) waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Kopie bankafschrift van de aanvrager