Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de subsidieregeling te raadplegen.

Er kan voor de volgende activiteiten subsidie aangevraagd worden:

a. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

b. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;

c. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een L&O-methode;

d. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;

Per type aanvrager geleden specifieke criteria:

Hoofdstuk 2: mkb-ondernemingen

 • Aanvragers zoals bedoeld in hoofdstuk 2 zijn mkb-ondernemingen (zie Bijlagen en downloads voor het document ‘Bijlage mkb-verklaring’. Hiermee kan een aanvrager verklaren een mkb-onderneming te zijn).
 • Per aanvraag kan er maximaal € 25.000 subsidie worden aangevraagd, met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 subsidie aanvragen.
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.
 • Er gelden twee uitzonderingen op de ondergrens van € 5.000. Dat is wanneer de aanvraag gaat over activiteit B of D.
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. 
 • In 2024 zullen er twee nieuwe tijdvakken worden opengesteld. U treft de planning hiervan middels onderstaand schema:
  Tijdvak Planning opening en sluiting tijdvak
  Tijdvak 1: 1 maart 2024 09:00 uur t/m 28 maart 2024 17:00 uur.
  Tijdvak 2: 2 september 2024 09:00 uur t/m 30 september 2024 17:00 uur.

Een aanvraag kan binnen het tijdvak worden ingediend via het e-portaal. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, dan wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting. De keuze voor loting, neemt de druk op aanvragers weg om direct na het openen van het aanvraagtijdvak een aanvraag in te dienen. 

Hoofdstuk 3: samenwerkingsverbanden

 • Een samenwerkingsverband heeft minimaal twee mkb-ondernemingen, niet zijnde verbonden ondernemingen. Als aanvrager (penvoerder) kunnen optreden: een mkb-onderneming, brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds, of een werknemers- of werkgeversvereniging.
 • Er dient een samenwerkingsovereenkomst opgeleverd te worden waaruit blijkt dat de penvoerder gemachtigd is om de samenwerkingspartners in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
 • De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 210.000.
 • Er geldt één uitzondering waarvoor de ondergrens van € 210.000 niet geldt. Dat is het geval wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk € 2.700.
 • Per aanvraag kan door een samenwerkingsverband maximaal € 500.000 subsidie worden aangevraagd. Het maximale subsidiebedrag per samenwerkingspartner is € 200.000.
 • In afwijking hiervan is de subsidie voor landbouwbedrijven maximaal € 20.000, voor visserijbedrijven maximaal € 30.000 en voor goederenvervoer over de weg maximaal € 100.000.
 • Iedere partij van het samenwerkingsverband is betrokken bij de uitvoering van tenminste een activiteit, vastgelegd in het activiteitenplan en geen van de samenwerkingspartners mag meer dan 80% van de totale kosten van de samenwerking realiseren.
 • Na beoordeling van het verzoek tot vaststelling wordt het totale subsidiebedrag uitbetaald op de bankrekening van de penvoerder. Deze verdeelt de ontvangen subsidie onder de overige deelnemende partijen van het samenwerkingsverband.
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten.
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Initiatieven starten op de dag na toekenning.
 • In 2024 zal er een nieuw tijdvak worden opengesteld. U treft de planning hiervan middels onderstaand schema:
Tijdvak Planning opening en sluiting tijdvak
Tijdvak 1 3 juni 2024 09:00 uur t/m 31 juli 2024 17:00 uur.

Hoofdstuk 4: grootbedrijf in de landbouw-, horeca- of recreatiesector

 • Aanvragers zoals bedoeld in dit hoofdstuk zijn een grootbedrijf in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (zie Bijlagen en downloads ‘SBI-codes’). Per aanvraag kan er maximaal € 200.000 subsidie worden aangevraagd, met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 subsidie aanvragen.
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten.
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal24 maanden. Initiatieven starten de dag na toekenning.
 • In 2024 zal er een nieuw tijdvak worden opgengesteld. U treft de planning hiervan middels onderstaand schema:
  Tijdvak Planning opening en sluiting tijdvak
  Tijdvak 1 3 juni 2024 09:00 uur t/m 31 juli 2024 17:00 uur.

Een aanvrager of partij in een samenwerkingsverband kan per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, O&O-fondsen en werknemers- of werkgeversverenigingen kunnen binnen een aanvraagtijdvak deelnemen in meerdere samenwerkingsverbanden en daardoor partij zijn bij meerdere subsidieaanvragen binnen hetzelfde aanvraagtijdvak.

De beoordeling vindt plaats op basis van volledigheid, inhoud en beschikbaar budget.