Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de subsidieregeling te raadplegen.

Er kan voor de volgende activiteiten subsidie aangevraagd worden:

a. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

b. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;

c. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

d. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;

Per type aanvrager geleden specifieke criteria:

Hoofdstuk 2: mkb-ondernemingen

 • Aanvragers zoals bedoeld in hoofdstuk 2 zijn mkb-ondernemingen (zie Bijlagen en downloads voor het document ‘Bijlage mkb-verklaring’. Hiermee kan een aanvrager verklaren een mkb-onderneming te zijn).
 • Per aanvraag kan er maximaal € 24.999 subsidie worden aangevraagd, met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 subsidie aanvragen.
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.
 • Er geldt één uitzondering waarvoor de ondergrens van € 5.000 niet geldt. Dat is het geval wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk € 2.700.
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten.
 • Er zijn twee tijdvakken gepland in 2020 waarin subsidie kan worden aangevraagd. De opening van het eerste tijdvak staat gepland op 2 maart 2020 12:00 uur en de sluiting is op 31 maart 2020, 17:00 uur. De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur.

Hoofdstuk 3: samenwerkingsverbanden

 • Een samenwerkingsverband heeft minimaal twee mkb-ondernemingen. Als aanvrager (penvoerder) kunnen optreden: een mkb-onderneming, brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds, of een werknemers- of werkgeversvereniging.
 • Er dient een samenwerkingsovereenkomst opgeleverd te worden waaruit blijkt dat de penvoerder gemachtigd is om de samenwerkingspartners te vertegenwoordigen.
 • Per aanvraag kan door een samenwerkingsverband maximaal € 500.000 subsidie worden aangevraagd. Het maximale subsidiebedrag per samenwerkingspartner is € 200.000. Landbouwbedrijven kunnen in afwijking hiervan maximaal € 20.000 subsidie ontvangen. Iedere partij van het samenwerkingsverband is betrokken bij de uitvoering van tenminste een activiteit, vastgelegd in het activiteitenplan en geen van de samenwerkingspartners mag meer dan 80% van de totale kosten van de samenwerking realiseren.
 • Het totale subsidiebedrag wordt gestort op de bankrekening van de penvoerder. Deze verdeelt de ontvangen subsidie onder de overige deelnemende partijen van het samenwerkingsverband.
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten.
 • De opening van het tijdvak staat gepland op 1 april 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 juni 2020, 17:00 uur.

Hoofdstuk 4: grootbedrijf in de landbouw-, horeca- of recreatiesector

 • Aanvragers zoals bedoeld in dit hoofdstuk zijn een grootbedrijf in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (zie Bijlagen en downloads ‘SBI-codes’). Per aanvraag kan er maximaal € 200.000 subsidie worden aangevraagd, met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 subsidie aanvragen.
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten.
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten.
 • De opening van het tijdvak staat gepland op 1 april 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 juni 2020, 17:00 uur.

Een aanvrager kan per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Een aanvraag kan binnen het tijdvak worden ingediend via het e-portaal. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, dan wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting. De keuze voor loting, neemt de druk op aanvragers weg om direct na het openen van het aanvraagtijdvak een aanvraag in te dienen.

De beoordeling vindt plaats op basis van kwaliteitseisen en beschikbaar budget eventueel in combinatie met loting.