Wordt de RVU-drempelvrijstelling jaarlijks geïndexeerd? Wat betekent dit voor de MDIEU-subsidie?

Wordt de RVU-drempelvrijstelling jaarlijks geïndexeerd? Wat betekent dit voor de MDIEU-subsidie?

Ja, de hoogte van de drempelvrijstelling, het RVU-bedrag dat is vrijgesteld van RVU-heffing, wordt jaarlijks geïndexeerd. Het bedrag staat vermeld in de wet op de Loonbelasting, artikel 32ba, zevende lid. De hoogte (in 2022: €1.874 bruto per maand, ofwel €22.488 bruto per jaar) is gelijk aan een netto AOW-uitkering van een alleenstaande en wordt in lijn daarmee jaarlijks bijgesteld. De RVU’s in uw sector kunnen in lijn hiermee jaarlijks worden verhoogd.

Op het moment dat een MDIEU-aanvraag wordt ingediend is de indexatie van de drempelvrijstelling over de daaropvolgende jaren nog niet bekend. Bij de einddeclaratie zijn de indexaties wel bekend en wordt in lijn met het bedrag dat is vrijgesteld van RVU-heffing vastgesteld hoeveel subsidie u maximaal kunt ontvangen. Per RVU-uitkering is dan maximaal het volgende bedrag subsidiabel: de hoogte van de drempelvrijstelling in het laatste jaar dat de RVU loopt maal het aantal maanden dat de RVU heeft gelopen. U kunt alleen subsidie ontvangen voor RVU-uitkeringen die u daadwerkelijk betaald heeft. Voor het deel van de RVU’s dat doorloopt na de einddeclaratie, geldt de meest recente hoogte van de RVU-drempelvrijstelling als maximaal subsidiabel bedrag. De uiteindelijke subsidietoekenning na de einddeclaratie kan nooit hoger zijn dan het oorspronkelijk aangevraagde subsidiebedrag voor RVU.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.