Wij houden ons al bezig met verschillende activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid. Zijn deze activiteiten subsidiabel?

Het moet gaan om nieuwe investeringen. Bestaande/lopende projecten of programma’s die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid (bijvoorbeeld campagnes, voorlichtingsactiviteiten of onderzoek) kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie als ze worden geïntensiveerd, bestendigd of verrijkt, zodat ze nog meer werkenden bereiken.

De subsidieaanvraag kan in ieder geval worden geweigerd als dezelfde subsidiabele kosten al eerder uit hoofde van deze of een andere subsidieregeling worden gefinancierd. Er mag geen sprake zijn van dubbelfinanciering. Op het aanvraagformulier dient de subsidieaanvrager expliciet te verklaren dat voor de activiteiten geen aanspraak bestaat op subsidie uit anderen hoofde. Dit kunt u terugvinden in artikel 18 onderdeel g. 

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.