Welke voorwaarden gelden er voor subsidie voor RVU’s?

  • Alleen RVU-uitgaven die voldoen aan de wettelijke voorwaarden die worden gesteld aan de fiscale drempelvrijstelling voor RVU’s, komen in aanmerking voor subsidie. Dat wil zeggen RVU-uitgaven in de 36 maanden voor de AOW-leeftijd en tot aan het genoemde bedrag in de Wet op de Loonbelasting (dit bedrag is gelijk aan de netto AOW).
  • Deelname aan een regeling voor eerder uittreden moet voor de werknemer vrijwillig zijn. Werknemers die er gebruik van maken, beëindigen de arbeidsovereenkomst op eigen verzoek en hebben dus voor het betreffende dienstverband in beginsel geen recht op WW.
  • Een RVU-regeling mag niet generiek zijn.  De MDIEU stelt dat de noodzaak van de subsidie niet aangetoond wordt als de RVU wordt aangeboden aan alle werknemers die drie jaar voor de AOW-leeftijd zitten, zonder onderscheid te maken naar de zwaarte van het werk.
  • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet ook de noodzaak voor subsidie onderbouwd worden. Tevens dient een analyse van knelpunten rondom zwaar werk en onderbouwing bij de specifieke groep oudere werknemers in de sector die in aanmerking kunnen komen voor een RVU aangeleverd te worden.
  • De RVU-uitkering aan een werknemer dient altijd maandelijks uitbetaald te worden.
  • Alle voorwaarden kunt u terugvinden in artikelen 14 en 19 van de regeling.

Binnen deze voorwaarden zijn aanvragers verder vrij om te bepalen hoe zij hun RVU-regeling vormgeven. Sociale partners in sectoren kunnen in de cao een RVU-regeling opnemen, bijvoorbeeld een regeling waaraan een werknemer een recht kan ontlenen of een regeling met wederzijdse vrijwilligheid voor werkgever en werknemer. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het niet verplicht om de RVU vorm te geven als een  collectieve cao-afspraak. Werkgevers kunnen ook individueel afspraken maken met werknemers over eerder uittreden. Zowel RVU-regelingen in cao’s als individuele (maatwerk-) afspraken over RVU tussen werkgever en werknemer zijn subsidiabel, mits voldaan wordt aan de hiervoor genoemde voorwaarden.  

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.