Is er een bovengrens voor het aan te vragen subsidiebedrag?

Nee, er is geen maximumbedrag per subsidieaanvraag. Wel wordt het aangevraagde bedrag getoetst op proportionaliteit, naast de andere criteria waarop een aanvraag inhoudelijk wordt getoetst. De aangevraagde subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de omvang en problematiek van de sector, en de voorgenomen prestaties en daarvan te verwachten resultaten. Bij het toetsen op proportionaliteit worden verschillende factoren meegewogen, waaronder de informatie uit een sectoranalyse, het aantal (oudere) werkenden in de sector, en de problematiek rond duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (aandeel zwaar werk, mate waarin reeds vorderingen zijn gemaakt op het vlak van duurzame inzetbaarheid). Aanvragen kunnen op basis van hiervan (gedeeltelijk) worden afgewezen. Zie ook de weigeringsgronden in artikel 18, onderdelen c, d en e van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.