Wat is de projectperiode van een activiteitenplan?

De projectperiode van een activiteitenplan is maximaal 24 aaneengesloten maanden. De projectperiode mag korter zijn. Het moment waarop de projectperiode start, bepaalt de aanvrager zelf. Wel moet de startdatum liggen tussen het moment van indienen van de subsidieaanvraag en drie maanden na de datum van de beschikking tot subsidieverlening, rekening houdend met een beslistermijn van 13 weken.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.