Wat betekent het voor de ex-werknemer als de voormalig werkgever failliet gaat en daardoor de RVU-uitkering niet meer kan uitbetalen?

Een ex-werknemer die een RVU-uitkering ontvangt, zal voor zijn of haar levens­onderhoud in belang­rijke mate afhankelijk zijn van die RVU-uitkering. Het is daarom van groot belang dat de maan­delijkse uitkeringen daadwerkelijk tot het einde van de looptijd van de RVU worden uitbetaald, tot het moment van de eerste AOW-betaling. Ook in bijzondere situaties, zoals een faillissement van de voormalige werkgever of een andere reden waardoor de voormalige werkgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen, moet een ex-werknemer erop kunnen rekenen dat zijn of haar RVU-uitkering doorloopt.

De hoofdaanvrager dient bij de subsidieaanvraag een beschrijving te geven van de uitvoering van de RVU’s en hoe voor de totale looptijd van deze regelingen de uitkeringen gegarandeerd zijn. Het inschakelen van een derde partij die namens de voormalig werkgever de RVU uitvoert kan daarbij behulpzaam zijn, zeker wanneer de voormalig werkgever de RVU-verplichting in één keer af stort bij een derde partij die vervolgens de maandelijkse uitkering aan de ex-werknemer verzorgt.

Andere oplossingen zijn ook denkbaar zoals het laten verlopen van de RVU-betalingen via een sociaal fonds. Een sociaal fonds is een fonds in de zin van artikel 7:631, lid 3, sub c, van het Burgerlijk Wetboek en heeft als doel de behartiging van algemene belangen van werknemers en werkgevers in een bedrijfstak gezamenlijk. Ook een sociaal fonds kan een collectieve RVU uitvoeren. Door hiervoor te kiezen kunnen werkgevers risico’s onderling delen; zo kan het risico dat een werkgever zijn of haar betalingsverplichting niet kan voldoen, worden afgedekt. De uitvoering van een RVU kan gebeuren door een bestaand sociaal fonds of een nieuw op te richten fonds. Als de werknemer uit dienst gaat, krijgt de werknemer de RVU-uitkeringen uitbetaald door het fonds.

Zie ook de handreiking uitvoering RVU, paragraaf 4 tot en met 7. De handreiking is te vinden op de website van Uitvoering van Beleid.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.