Wanneer kan ik een reactie verwachten op de aanvraag voor een sectoranalyse?

Op de aanvraag voor subsidie wordt binnen zes weken beschikt. De verleende subsidie van 20.000 euro wordt uitbetaald in de vorm van een voorschot van 100%. De werkelijk gemaakte kosten voor de totstandkoming van de sectoranalyse hoeven niet te worden verantwoord. U kunt dit terugvinden in artikel 11 van de regeling. U dient bij een toegekende subsidie altijd de daarmee gemaakte analyse op te sturen. Doet u dit niet binnen de projectperiode, en de uiterste datum die hiervoor staat en waarover een rappel wordt gedaan, dan wordt de 20.000 euro teruggevorderd.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.