Kun je subsidie voor RVU’s krijgen als je een RVU boven de drempelvrijstelling afspreekt?

Alleen RVU-uitgaven die voldoen aan de wettelijke voorwaarden die worden gesteld aan de fiscale drempelvrijstelling voor RVU’s, komen in aanmerking voor subsidie. Zie artikel 19 lid 1, onder c van de MDIEU over de subsidiabele kosten bij RVU. Valt een RVU waarvoor subsidie is aangevraagd deels  buiten de fiscale grenzen -  omdat óf het fiscale drempelbedrag óf de periode van 36 maanden voor AOW-leeftijd wordt overschreden - dan wordt voor dat deel geen MDIEU-subsidie verleend. Over dit deel van de RVU is tevens 52% RVU-heffing verschuldigd. 

Indien een samenwerkingsverband subsidie aanvraagt en zich beroept op een collectieve afspraak waarin op voorhand een RVU is afgesproken die het bedrag van de drempelvrijstelling overschrijdt, is een nadere beoordeling nodig. De aanvrager zal in dit geval de noodzaak van deze overschrijding moeten aantonen op basis van een analyse. Wordt de noodzaak overtuigend aangetoond, dan is het mogelijk dat MDIEU-subsidie wordt verleend voor het bedrag dat onder het drempelbedrag ligt. Over het gedeelte daarboven zal 52% RVU-heffing moeten worden betaald. Wanneer het samenwerkingsverband niet overtuigend kan aantonen dat de overschrijding noodzakelijk is, dan zal er geen subsidie worden verleend, op grond van artikel 18 van de MDIEU.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.