Kan voor dezelfde type DI-activiteiten en maatregelen, waarvoor een ESF- subsidie is aangevraagd, subsidie aangevraagd worden binnen MDIEU?

In het kader van intensivering, verrijking of bestendiging van DI programma’s is dit mogelijk, met dien verstande dat u in de sectoranalyse in beeld heeft gebracht wat de knelpunten en oplossingsrichtingen zijn ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en een duidelijk nieuw element toevoegt. U wilt bijvoorbeeld een grotere- of specifieke doelgroep werkenden bereiken. Zie ook artikel 18, onderdeel g.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.