Kan één organisatie betrokken zijn in meerdere samenwerkingsverbanden?

Ja, een organisatie kan betrokken zijn bij aanvragen voor meerdere sectoren. Wel is het belangrijk dat sectoren en branches goed worden afgebakend. Het is niet toegestaan dat hetzelfde samenwerkingsverband met dezelfde afbakening van de sector meerdere keren subsidie voor een sectoranalyse aanvraagt (met uitzondering van de subsidie voor een update). Ook is het niet toegestaan dat aanvragers in twee opeenvolgende aanvraagtijdvakken subsidieaanvragen voor activiteitenplannen indienen, tenzij het lopende project is afgerond voordat het nieuwe project start (artikel 16, vierde lid, van de regeling MDIEU).

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.