Is schuldhulpverlening subsidiabel?

Schuldhulpverlening is op grond van artikel 20, onderdeel d, van de regeling MDIEU niet subsidiabel. Volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is het namelijk een wettelijke verplichting van gemeenten om inwoners te helpen bij schulden. Trainingen, coaching en voorlichting over financiën, waardoor een werkende meer inzicht krijgt in zijn financiële situatie, kunnen wel in aanmerking komen voor subsidie.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.