Is het verplicht om RVU maandelijks uit te betalen?

In de regel is voor een werknemer een maandelijkse RVU-uitkering het meest wenselijk. De RVU-uitkering is inkomen waarover inkomstenbelasting is verschuldigd. Zou een RVU-uitkering voor de hele periode in één keer worden uitbetaald, dan is dit meestal fiscaal ongunstig voor de ex-werknemer. Door de algemene heffingskorting leidt uitbetaling in één keer meestal tot een hogere belastingdruk en een lager netto-inkomen dan wanneer de RVU-uitkering bijvoorbeeld maandelijks wordt uitbetaald. Daarnaast heeft een betaling ineens een groter effect op inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen, dan een gespreide betaling over meerdere jaren.

Aangezien het maandelijks uitbetalen van een RVU-uitkering voor de uittredende werknemer de meest wenselijke optie is, is dit ook als subsidievoorwaarde opgenomen in de MDIEU. Dit is geregeld in artikel 14, eerste lid, onder c van de MDIEU. De werkgever, dan wel een derde partij, verplicht zich tot het daadwerkelijk uitbetalen van de maandelijkse uitkeringen (artikel 14 lid 2). Deze bepaling is opgenomen omdat de periode van het uitbetalen van de maandelijkse uitkeringen voor RVU langer kan zijn dan de projectperiode van een activiteitenplan (ten hoogste 24 maanden). De werkgever blijft bij inschakeling van een derde partij verantwoordelijk voor uitbetaling.

De Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen schrijft niet voor hoe de uitbetaling van een RVU eruit moet zien.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.