Is het uitbreiden / herzien van een BHV-plan subsidiabel?

Nee, een BHV-plan opstellen en onderhouden is een wettelijke verplichting en daarom op grond van artikel 20,onderdeel e, van de MDIEU regeling niet subsidiabel. Het actualiseren van een BHV-plan valt ook onder de wettelijke verplichting. De werkgever is verplicht een plan te herzien en te actualiseren als de omstandigheden daarom vragen. Ook dit is dus niet subsidiabel.

Let op! Aan deze veelgestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.