Is het mogelijk om gebruik te maken van de RVU-regeling en gedeeltelijk te blijven werken?

Als er een dienstverband in stand blijft en men gedeeltelijk blijft werken is geen sprake van eerder stoppen met werken in de zin van de MDIEU. De MDIEU stelt de voorwaarde dat het dienstverband wordt beëindigd (artikel 14). Als een werkgever en werknemer er voor kiezen het dienstverband in stand te houden en men gedeeltelijk blijft werken, bestaat er voor zo’n uitkering aan de werknemer die gedeeltelijk stopt, dan ook geen subsidiemogelijkheid.

Buiten het kader van de subsidieregeling is het volgende relevant: In deeltijd werken met behoud van het eerdere salaris kan nu ook al zonder dat de werkgever een RVU-heffing moet betalen. Dit worden vaak generatiepacten genoemd. Voorwaarde is dat de jaarlijkse feitelijke arbeidsduur met ten hoogste 50% vermindert ten opzichte van de arbeidsduur in het voorafgaande kalenderjaar. Indien de arbeidsduur wordt verminderd in de tien jaren voor de in de pensioenregeling vastgestelde pensioendatum, wordt de arbeidsduur vergeleken met het kalenderjaar voorafgaand aan het begin van deze periode om te toetsen of deze arbeidsduur met maximaal 50% is verminderd. Indien de arbeidsduur verder wordt verminderd dan deze 50%, kan dit fiscaal aangemerkt worden als RVU. Met ingang van 1 januari 2021 is in dat geval in de laatste 36 maanden voor de AOW-datum geen RVU-heffing verschuldigd door de werkgever tot het bedrag van de drempelvrijstelling.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.