Is het mogelijk om een RVU af te spreken voor iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en in deeltijd werkt? In hoeverre kan het afspreken van een RVU-uitkering op initiatief van de werknemer, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en in deeltijd werkt, invloed hebben op de WGA-uitkering die het UWV uitkeert aan deze werknemer?

In beginsel is het mogelijk om een RVU af te spreken voor iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en in deeltijd werkt. De RVU heeft dan betrekking op de dienstbetrekking. In het kader van de MDIEU wordt bij het aangaan van de RVU, de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer beëindigd.

Goed gekeken zal moeten worden wat in het individuele geval het met RVU gaan voor de betrokken werknemer in financiële zin betekent. Dit zal mede afhankelijk zijn van de afspraken over de RVU en de desbetreffende individuele situatie. Zo kunnen de werkgever en de werknemer die naast de WGA-uitkering nog in deeltijd werkt, een uitkering overeenkomen ter hoogte van de volledige drempelvrijstelling (€ 1.874,- per maand in 2022), of een RVU-uitkering naar rato van het dienstverband. Ook heeft de RVU-uitkering mogelijk gevolgen voor de hoogte van de WGA-uitkering die iemand ontvangt. In de eerste plaats vanwege de verrekening van de RVU-uitkering met de WGA-uitkering. Bij verrekening wordt uit gegaan van het laatstverdiende loon voorafgaand aan het ingaan van de RVU. In de tweede plaats speelt het vrijwillig ontslag nemen, zoals bij een RVU-afspraak in het kader van de MDIEU het geval zal zijn, een rol bij een loongerelateerde WGA-uitkering. Bij een loongerelateerde WGA-uitkering, kan ontslag op initiatief van de werknemer leiden tot een maatregel van het UWV. Als dit het geval is wordt de uitkering gekort, zodanig dat de uitkering wordt verminderd met het uitkeringsbedrag dat niet zou zijn uitbetaald indien de betrokkene de arbeid zou hebben behouden.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.