Is het aanvragen van bevoorschotting mogelijk?

Ja, de hoofdaanvrager dient namens het samenwerkingsverband op het elektronisch formulier bij de subsidieaanvraag aan te vinken of men bevoorschotting wenst. Het eerste voorschot is standaard 20% van het toegekende subsidiebedrag en wordt uitbetaald bij aanvang van het project. Een samenwerkingsverband kan ook om 40% vragen bij aanvang van het project, maar dient dit dan wel al bij de subsidieaanvraag te onderbouwen. Vervolgens kan een jaar na de start van de uitvoering van het project het voorschot oplopen tot 80%. Hiervoor moet wel de noodzaak zijn onderbouwd in de ingediende voortgangsrapportage en daarbij een door een accountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen zijn gevoegd. Zie artikel 24 van de regeling MDIEU.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.