Is het aanbieden van een individueel Duurzame Inzetbaarheidsbudget (DI budget) aan werkenden subsidiabel?

Nee, tenzij hier een soort voucher systeem bedoeld wordt, dat door de werkende kan worden ingezet voor een concreet aanbod gericht op faciliteiten binnen de DI thema’s A tot en met D van de regeling. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan fitness, financiële coaching, groepstraining of loopbaan ontwikkeladvies. Het aanbod is samengesteld door de werkgever op basis van de DI knelpunten in de sectoranalyse. De activiteiten die door middel van de ingewisselde vouchers worden uitgevoerd, zijn dan subsidiabel en dienen achteraf verantwoord te worden, omdat alleen werkelijk gemaakte kosten volgens artikel 19, lid 2 in aanmerking komen voor subsidie. De voorlichting, het ontwerpen en het ontwikkelen van activiteiten kunnen eventueel ook in aanmerking komen voor subsidie. Een individueel DI budget dat kan worden ingezet voor verlofuren of kan worden uitgekeerd in geld, komt niet in aanmerking voor subsidie. Deze keuzemogelijkheden worden beschouwd als looncomponenten. Looncomponenten komen niet in aanmerking voor subsidie.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.