Is een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) subsidiabel?

Nee dit is niet subsidiabel, omdat het als een verplichting staat benoemd in de Arbeidsomstandighedenwet. Wettelijke verplichtingen zijn binnen de regeling niet subsidiabel. Zie ook artikel 20, onderdeel e.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.