Is een accountant verplicht en zijn accountantskosten subsidiabel?

Het inschakelen van een accountant is verplicht voor het ontvangen van subsidie voor een activiteitenplan op grond van deze regeling. De accountant moet bij de tussentijdse rapportage een rapport van feitelijke bevindingen opstellen en na afronding van het project controles uitvoeren. De hoofdaanvrager mag de kosten die hiermee gemoeid zijn opvoeren als subsidiabele kosten, zie artikel 19, eerste lid, onder d, van de regeling MDIEU. Deze accountantskosten worden voor ten hoogste 50% gesubsidieerd.
Let op: Voor projecten waarvan de aanvraag is ingediend op of na 1 september 2023 geldt dat de kosten van een controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen van de projectaccountant volledig worden vergoed, tot een maximum van €10.000. Als een subsidieontvanger meer kosten heeft gemaakt, dan worden de resterende kosten voor 50% gesubsidieerd.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.