Dient de sectoranalyse binnen de MDIEU regeling altijd een landelijke sectoranalyse te zijn, of is binnen de regeling ook een regionale sectoranalyse toegestaan?

Ja, een regionale sectoranalyse is toegestaan onder de voorwaarde dat het samenwerkingsverband is ingericht conform de regeling, met ten minste een werkgeversorganisatie en ten minste een werknemersorganisatie. Er kan in het kader van de MDIEU en de op te stellen sectoranalyse door samenwerkingsverbanden zelf een optimum worden gekozen in de afbakening van wie het samenwerkingsverband vertegenwoordigt (zelfdefinitie van de sector). Dit is natuurlijk wel onlosmakelijk verbonden met de doelstellingen in het op te stellen activiteitenplan voor die sector.

Dus als een sector aan de voorwaarden van het samenwerkingsverband voldoet en daadwerkelijk regionaal opereert dan kan dit. Het is overigens niet de bedoeling dat diezelfde sector meerdere aanvragen voor een sectoranalyse indient voor verschillende regio’s.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.