Is het nodig dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd als de werknemer met RVU gaat?

In de meeste gevallen zullen de werknemers die een RVU ontvangen volledig stoppen met werken en de arbeidsovereenkomst beëindigen. Wettelijk verplicht is dit niet.

Voor de subsidiemogelijkheid ten aanzien van RVU ligt dit anders. De MDIEU regelt waaraan de overeengekomen RVU moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Daarbij is een van de voorwaarden dat de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever wordt beëindigd op initiatief van de werknemer.

In artikel 14 van de MDIEU is geregeld dat het moet gaan om een individuele regeling, die wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen werkgever en werknemer. De aanleiding voor het eerder uittreden en de afspraken daaromtrent worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst waarop artikel 670b van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is (eerste lid, onder a). In de overeenkomst wordt de wens van de werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen vanwege eerdere uittreden vastgelegd, evenals dat de uitkering maandelijks zal worden uitgekeerd (zie vraag 1). Een werknemer moet zijn keuze weloverwogen kunnen doen en hij/zij moet over alle relevante informatie beschikken om de keuze te kunnen maken. Daarnaast kan het gaan om een collectieve regeling, waarop de werknemer aanspraak kan maken indien de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer wordt beëindigd (eerste lid, onder b).

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.