Overzicht aanvraagcriteria

Kwalitatief goede opvang is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Dit begint met deskundige beroepskrachten en gastouders. Deze subsidieregeling levert hieraan een bijdrage.

Op deze pagina is een zo volledig mogelijke samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een project moet voldoen.

Aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

  • De subsidie kan worden aangevraagd door de houder van een kindercentrum of een gastouderbureau.
  • De houder van een gastouderbureau kan alleen subsidie aanvragen voor een ‘train de trainer’-training.
  • De aanvrager geeft in zijn aanvraag aan op welke wijze hij de door de beroepskrachten of gastouders opgedane kennis en vaardigheden gaat borgen in de organisatie
  • De aanvrager geeft in zijn aanvraag aan op welke wijze hij zijn personeel over de subsidieaanvraag heeft geïnformeerd.
  • Activiteiten waarvoor in het kader van een eerder aanvraagtijdvak subsidie reeds is toegekend, komen niet in aanmerking voor subsidie in het kader van een volgend tijdvak.
  • Indien de activiteiten in het kader van een eerder aanvraagtijdvak niet volledig zijn afgerond, wordt subsidie in het kader van een volgend tijdvak geweigerd.

Subsidiabele kostensoorten

  • Alleen kosten voor het deelnemen aan een training als vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage komen in aanmerking voor deze subsidie.
  • De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type van de te volgen training. Voor een training voor individuele beroepskrachten  bedraagt de subsidie € 650. Voor een training voor leidinggevenden of staffunctionarissen bij een kindercentrum, peuterspeelzaal of bemiddelingsmedewerkers van een gastouderbureau, om de tijdens de training verworven kennis en vaardigheden over te dragen aan beroepskrachten van dat kindercentrum of aan gastouders aangesloten bij dat gastouderbureau, bedraagt de subsidie € 2000.
  • Een subsidieaanvrager kan in één aanvraagtijdvak in totaal maximaal € 25.000 subsidie aanvragen.