Wijziging subsidieregeling Kinderopvang Taal- en interactievaardigheden

De wijziging van de subsidieregeling Kinderopvang Taal- en interactievaardigheden wordt op korte termijn gepubliceerd in de Staatscourant.

De wijzigingen zijn:

  • Het subsidieplafond voor het tijdvak van 16 december 2014 tot 16 december 2015 is opgehoogd naar € 3.300.000.
  • Het eerste aanvraagtijdvak is verlengd en loopt vanaf 16 december 2014, 9.00 uur tot en met 30 april 2015, 17.00 uur.
  • De periode waarbinnen de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, volledig moeten zijn afgerond wordt verlengd naar 50 weken. Tevens is de termijn waarbinnen de subsidie wordt vastgesteld verlengd. De subsidie wordt uiterlijk 72 weken na dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening ambtshalve vastgesteld.

De gewijzigde regeling zal in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij zal worden geplaatst en zal terugwerken tot en met 27 februari 2015.