Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de ‘Subsidieregeling Financiële educatie voortgezet onderwijs’ te raadplegen.

Een subsidieaanvrager, het bevoegd gezag van een uit Rijkskas bekostigde vo-instelling, kan subsidie aanvragen voor één of meerdere onderwijslocaties die horen bij dezelfde vo-instelling.

Per subsidieaanvrager kunnen voor vo-instellingen meerdere aanvragen in behandeling worden genomen indien deze een verschillende instellingscode uit de Registratie Instellingen en Opleidingen betreffen.

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a. het volgen van een opleiding door de docenten van de vo-instellingen om financiële educatie in bestaande vakken te integreren en leerlingen te onderwijzen in financiële competenties;
  • b. het aannemen of vrijstellen van medewerkers binnen de vo- instellingen, die zorg dragen voor structurele inbedding van financiële educatie in het onderwijs op de betreffende vo-instelling;
  • d. het aanbieden van individuele persoonlijke financiële begeleiding op vo-instellingen aan leerlingen en het betrekken van ouders of verzorgers bij de financiële opvoeding van hun kinderen

De subsidieaanvraag heeft in ieder geval betrekking op de activiteiten a en b.

De subsidiabele kosten voor activiteit d bedragen maximaal 25% van de subsidiabele kosten voor activiteit a+b+d.

Subsidiabele opleidingen voor activiteit a worden na goedkeuring van het expertisepunt financiële educatie aangeboden op www.geldlessen.nl/scholingsaanbod.

De subsidieaanvraag bevat middels voorgeschreven formats in ieder geval een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Het activiteitenplan bevat in ieder geval:

  • a. een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
  • b. een beschrijving van de aard, omvang en duur van uitvoering van de activiteiten;
  • c. een omschrijving van het aantal leerlingen, docenten, medewerkers per onderwijslocatie waarvoor de aanvraag is ingediend; 
  • d. een omschrijving van al bestaande en uitgevoerde activiteiten op het gebied van financiële educatie;
  • e. een beschrijving van de met de activiteiten na te streven resultaten.