Over Financiële educatie mbo

Het doel van deze regeling is het creëren, ontwikkelen en bevorderen van structurele aandacht voor financiële educatie binnen mbo-instellingen. Het bevorderen van gezond, verantwoord financieel gedrag door middel van financiële educatie aan mbo-studenten is onderdeel van de ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’. 

De subsidieregeling Financiële educatie mbo is een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW). Uitvoering van Beleid van SZW voert de subsidieregeling uit. Aanvragen van de subsidie kan via het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid (UVB) en niet, zoals gebruikelijk bij onderwijssubsidies via DUS-I, de uitvoeringsorganisatie van OCW.

Het aanbod van scholing voor docenten is te vinden op de website van Wijzer in Geldzaken van het ministerie van Financiën via www.geldlessen.nl. Wijzer in Geldzaken is het financieel expertisepunt van de Rijksoverheid voor het onderwijs.

De mbo-instellingen kunnen de subsidie maximaal 3 jaar inzetten om zo een boost te geven aan structurele inbedding van financiële educatie met als doel mbo-studenten met voldoende kennis en vaardigheden voor te bereiden op een financieel gezonde toekomst.

Hoogte subsidie

Met deze subsidieregeling kunnen mbo-instellingen per bevoegd gezag één subsidieaanvraag indienen. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 400.000.

Aanvraagtijdvak

De aanvraagperiode voor de subsidieregeling loopt van 18 september 2023, 09.00 uur tot en met 16 oktober 2023, 17.00 uur. In deze periode kan, zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is, subsidie aangevraagd worden.

Looptijd regeling

Activiteiten voor een project in het kader van deze regeling vinden plaats binnen de periode van 17 oktober 2023 tot en met 16 oktober 2026.

Subsidieplafond

Voor de subsidie Financiële educatie mbo is een bedrag van € 8 miljoen beschikbaar. Als op enig moment het subsidiebedrag van volledige aanvragen het beschikbare subsidieplafond heeft overschreden, dan vindt geen subsidietoekenning meer plaats.