Aanvragen

1. Registreren en aanvragen via het subsidieportaal

Een subsidieaanvraag indienen kan alleen na registratie als aanvrager. Registreren als aanvrager voor de subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies (Expeditieregeling) doet u op het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Dit kan vanaf 1 mei 2022.

Heeft u nog geen account op het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid? Dan maakt u eerst een account aan via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het digitale aanvraagportaal zult u binnen vijf werkdagen onder ‘Mijn registraties’ zien dat u als aanvrager bent geregistreerd.

Let op: een nieuwe registratie kunt u indienen in de tab ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’. Volg hier vervolgens de aanwijzingen op en verstuur de nieuwe registratie.

Na de registratie op het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid kunt u een aanvraag indienen. Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u een introductie op het subsidieportaal. De handleiding bevat screenshots met korte toelichtingen.
 

2. Aanvragen

De hoofdaanvrager dient te voldoen aan een aantal voorwaarden zoals vermeld in artikel 13 van de Expeditieregeling.
De hoofdaanvrager: a. bestaat ten tijde van de subsidieaanvraag ten minste twee jaar; en b. is een werkgeversorganisatie, een werknemersorganisatie, een O&O-fonds, of een brancheorganisatie die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband.

De vereisten waaraan een subsidieaanvraag dient te voldoen zijn opgenomen in artikel 9 van de Regeling.

Subsidieaanvragen voor het eerste tijdvak kunnen worden ingediend van maandag 23 mei 2022, 9.00 uur tot en met vrijdag 24 juni, 17:00 uur.
Buiten deze periode is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen.


3. Beoordeling

Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als blijkt dat de aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet wordt de aanvrager middels een brief op de hoogte gesteld van de herstelmogelijkheid. De aanvrager krijgt 2 weken de tijd om de aanvraag aan te vullen. Als de aanvraag volledig en inhoudelijk juist is ontvangt de aanvrager uiterlijk binnen 22 weken een beslissing op de aanvraag. 

4. Het indienen van het verzoek tot vaststelling

De projectperiode voor activiteit A duurt minimaal een jaar en maximaal twee jaar. De projectperiode voor activiteit B duurt minimaal twee jaar en maximaal vier jaar.

Binnen 22 weken na de beslissing op de aanvraag en de uitbetaling van het/de voorschot(ten), dient het samenwerkingsverband de eindproduct(en) in.

Dit heet formeel een verzoek tot vaststelling en gebeurt op eenzelfde wijze als het indienen van de aanvraag, namelijk door het beschikbaar gestelde formulier op het Subsidieportaal in te vullen. De resultaten van de activiteit(en) kunt u bij dit formulier voegen als bijlage. Onder ‘Uitvoeren en verantwoorden’ vindt u de vaste bijlagen.  

Het indienen van het verzoek tot vaststelling is een formaliteit. Het is de laatste stap in het subsidieproces. Mocht Uitvoering Van Beleid geen tijdig verzoek hebben ontvangen, dan bestaat de mogelijkheid de subsidieverlening in zijn geheel in te trekken. De reeds uitbetaalde voorschotbedrag(en) worden bij de hoofdaanvrager teruggevorderd. 

5. Subsidieplafond

Om ervoor te zorgen dat het beschikbare budget niet volledig wordt gebruikt voor een van de twee categorieën van activiteiten, is een apart subsidieplafond per categorie van subsidiabele activiteiten opgenomen. Aangezien het bij activiteit B gaat om projecten van een grotere schaal, waarbij meer onderzoek nodig is én een langere looptijd is vereist, liggen de subsidiebedragen hier hoger dan bij categorie A. Voor activiteit A is per tijdvak €3 miljoen beschikbaar gesteld, voor activiteit B is per tijdvak €12 miljoen beschikbaar gesteld.

Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.