Voedselhulp ESF+ 2021-2027

In de nieuwe ESF-subsidieperiode (2021-2027) wordt subsidie beschikbaar gesteld ter bestrijding van materiële deprivatie.

De beschikbare middelen worden gebruikt voor het verstrekken van voedselhulp, materiële basishulp en begeleidende maatregelen.

Doelgroep en doelstellingen

Via het ESF+ streeft de Europese Commissie naar het uitbannen van armoede door voedselgebrek en materiële deprivatie te verminderen en het verbeteren van sociale integratie van de mensen die in armoede verkeren.

De doelgroep bestaat uit, zoals verwoord in de Europese verordening, de meest behoeftige personen. Het gaat hierbij om mensen van wie de financiële middelen niet toereikend zijn om in eigen levensonderhoud en dat van eventuele gezinsleden te kunnen voorzien. Hierbinnen is bijzondere aandacht voor de positie van kinderen.

EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU