Arbeidsmarktregio’s Sociale inclusie ESF+ 2021-2027

Voor arbeidsmarktregio’s zijn opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het programma Europees Sociaal Fonds Plus.

Dit hoofdstuk 2D van de regeling wordt toegevoegd om wederom de besteding van de middelen voor de activiteiten die vanuit de arbeidsmarktregio’s (hierna: AMR’s) met name door de gemeenten worden uitgevoerd, met subsidie uit het ESF+ mogelijk te maken.

Het tijdvak dat nu wordt opengesteld is specifiek gericht op sociale inclusie, conform de specifieke doelstelling, zoals deze in de Verordening ESF+, artikel 4 eerste lid, onderdeel h genoemd staat.

EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU