Nieuwe aanvraagronde ESF Actie Jeugd 1

Er komt ruim 30 miljoen euro extra beschikbaar voor de bestrijding van Jeugdwerkloosheid. Het aanvraagtijdvak opent op 2 december 2013 om 09.00 uur en sluit op 17 januari 2014 om 17.00 uur. De regeling zal 22 oktober gepubliceerd worden in de Staatscourant.

In de bijlage bij de regeling is een overzicht opgenomen met per centrumgemeente het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd. De volgende situaties kunnen zich voordoen:

1. Het totale bedrag dat niet is aangevraagd (de onderbenutting) overtreft het bedrag dat extra (surplus) is aangevraagd. In dat geval kunnen alle surplusbedragen worden gehonoreerd (als aan de gebruikelijke overige subsidievoorwaarden is voldaan). Een eventueel resterend bedrag zal voor een andere ESF-Actie worden aangewend.

2. In het geval het totale aangevraagde surplusbedrag hoger is dan het beschikbare resterende bedrag als gevolg van onderbenutting, zal het surplus worden verdeeld op basis van een objectief verdeelcriterium, te weten het aandeel jongeren (jonger dan 28 jaar) per arbeidsmarktregio, dat is ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden bij het UWV.

Dit betekent dat het toegestaan is om meer subsidie aan te vragen dan waar op grond van het in bijlage 5 genoemde bedrag aanspraak op kan worden gemaakt. Wel wordt verzocht om een zo realistisch mogelijke inschatting van de te maken kosten te doen.

Indien gewenst kunnen medewerkers van het Agentschap SZW u ondersteunen bij het opstellen van uw aanvraag.