Toelichting fases en producten

De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de Stichting van de Arbeid hebben in de Beleidsagenda 2020 aangegeven dat voor iedere sector een stappenplan opgesteld zou kunnen worden. Een stappenplan kan inzicht geven in de feiten en de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid.

Uw subsidietraject kan als een stappenplan worden uitgevoerd en kan uit de volgende fasen bestaan:

I. Sectoranalyse
II. Planvorming
III. Voorlichting, het testen van de aanpak en monitoring van de voortgang.

Deze fasen kunnen gedeeltelijk overlappen. Ook kunnen activiteiten in meerdere fasen tegelijk worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat bepaalde activiteiten  (deels) overbodig zijn, omdat ze in een ander verband al zijn uitgevoerd. In dat geval kan de aandacht uitgaan naar die activiteiten waar wel behoefte aan bestaat.

Sectoren kunnen bijvoorbeeld al in het bezit zijn van een actuele sectoranalyse. Het ligt dan voor de hand het accent te leggen op de activiteiten in fasen II en III. Sectoren die naast de sectoranalyse al beschikken over een beleidsplan sociale innovatie/duurzame inzetbaarheid, zullen hun activiteiten vooral kunnen richten op fase III.

NB U bent in ieder geval verplicht om twee of meer van de onderstaande producten op te leveren, waarvan één product zoals omschreven bij Fase III bij punt e of f.

Fase I Sectoranalyse

In deze fase voert u een analyse uit van de stand van zaken in de sector op de deelgebieden van duurzame inzetbaarheid. Producten:

a) Rapport van onderzoek naar, of analyse van de stand van zaken binnen de sector.

Fase II Planvorming

 De uitkomsten van de analyse kunnen (mede) basis vormen voor het opstellen van een sectoraal beleidsplan dat op een of meerdere thema’s, de voorgenomen activiteiten, beleidsdoelstellingen en een kosten-baten analyse van voorgenomen maatregelen bevat. Zo kan bijvoorbeeld landelijk bekend beleid op de genoemde thema’s van duurzame inzetbaarheid, vertaald worden naar een aanpak die aansluit op de behoeften en kenmerken van de sector. Het resultaat van deze fase kan (mede) uitgangspunt zijn bij de vervolgaanpak in fase III. Producten:

b) Sectoraal beleidsplan met concrete doelstellingen en de haalbaarheid daarvan.
c) Communicatie- of voorlichtingsplan voor de sector, gericht op bewustwording of op implementatie;
d) Plan voor effectieve monitoring van de voortgang en effectiviteit van de activiteiten op het gebied van duurzame   inzetbaarheid;

Fase III Voorlichting, testen van de aanpak en monitoring

 De vertaling van de analyse kan uitmonden in een communicatieplan. In dit plan is aangegeven hoe het O&O fonds de sector gaat informeren en overtuigen van de mogelijkheden, het belang, de voordelen en de noodzaak van duurzame inzetbaarheid.

Bij de bewustwording van de noodzaak van duurzame inzetbaarheid van werkenden gaat het om blijvende aansluiting tussen het werk aan de ene kant en de motivatie, competentie en gezondheid van werknemers aan de andere kant. De werkgever kan vanuit het oogpunt van bedrijfseconomische redenen hierbij ondersteuning bieden.

Naast bewustwordingsactiviteiten, kan het O&O fonds de ontwikkelde aanpak in het beleidsplan ook uittesten in voorbeeldprojecten (pilots) of op andere wijzen. Tijdens deze fase monitort de aanvrager de activiteiten in het kader van bewaking van de voortgang en de beoordeling van de effectiviteit van de aanpak. Producten:

e) De uitvoering en het verslag van een pilot, waarin sociaal innovatieve instrumenten, methoden en werkwijzen zijn getest;
f) De uitvoering en een verslag van voorlichtingsactiviteiten en/of communicatie activiteiten.