Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een zo volledig mogelijke samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor ESF Actie D subsidie. 

Voorwaarden voor subsidie

De eisen waaraan een project moet voldoen zijn:

 • Het project richt zich op werknemers met een opleiding op maximaal mbo 4 niveau.
 • Deze werknemers moeten vallen binnen de statutair beschreven doelgroep van het O&O fonds dat de aanvraag indient.
 • Het project duurt maximaal 18 maanden, gerekend vanaf de datum van de volledige aanvraag.
 • Uw project richt zich op opleidingen, cursussen en trainingen tot en met mbo 4 niveau. Bijvoorbeeld BBL-opleidingen, maar ook andere opleidingen die de branche als extra kwalificatie voor de arbeidsmarkt erkent. Deze opleidingen moeten door het O&O fonds zijn erkend.
 • Er mag geen samenloop zijn met andere Europese financiering.
 • U financiert 60% van de projectkosten.

Bonusregeling

Realiseert u meer dan 75% van de in de subsidieverlening opgenomen projectkosten? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bonus. Om meer realistische aanvragen te bevorderen, wordt deze bonusregeling toegepast op alle aanvragen van na 1 januari 2009.
Voor iedere van onderstaande doelstellingen ontvangt u 1 procentpunt extra subsidie. Alle doelstellingen gehaald? Dan kan het subsidiepercentage oplopen tot 45%.

 • Ten minste 40 % van de werknemers in het project heeft geen startkwalificatie.
 • Ten minste 10 % van de werknemers in het project is gedeeltelijk arbeidsgeschikt.
 • Ten minste 35 % van de werknemers in het project is jonger dan 24 jaar.
 • Ten minste 35 % van de werknemers in het project is ouder dan 44 jaar.
 • Het aandeel vrouwelijke werknemers in het project is ten minste 5% hoger dan het gemiddelde aantal werkende vrouwen in de sector.

Kortingsregeling

Om meer realistische aanvragen te bevorderen, wordt voor aanvragen na 1 januari 2011 een kortingsregeling toegepast. Realiseert u minder dan 60% van de vooraf begrootte projectkosten? Dan wordt het subsidiebedrag waarop aanspraak zou bestaan verlaagd met 5%.

Gesubsidieerde activiteiten

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking? De kosten van:
Opleidingen (waaronder BBL), cursussen en trainingen tot en met mbo 4 niveau en EVC- trajecten.

Ontwikkeling van opleidingen, cursussen en trainingen tot en met mbo 4 niveau.
Voor subsidie van BBL-opleidingen geldt vanaf 1 oktober 2010 een standaardprijs