Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een zo volledig mogelijke samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een project moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de ESF-subsidieregeling en de HPA te raadplegen op de pagina regelgeving.

Voorwaarden voor subsidie

 • De doelgroepen van dit project zijn niet-uitkeringsontvangers, arbeidsbelemmerden, gedeeltelijk arbeidsgeschikten met een WWB-, IOAW-, IOAZ-, UWV uitkering en 55-plussers met een WWB-, IOAW-, IOAZ-, of een UWV-uitkering zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt
 • De aanvraag wordt via het E-portaal ingediend in de periode tussen 1 mei 2012 9.00 uur en 31 december 2013, 17.00 uur.
 • Het project duurt maximaal 18 maanden, gerekend vanaf de datum dat een volledige subsidieaanvraag door het Agentschap is ontvangen.
 • Een project bevat minimaal € 250.000,- aan begrote projectkosten.
 • De maximale subsidie bedraagt € 5 miljoen per project.
 • Aanvragen worden in behandeling genomen tot het subsidieplafond van € 50 miljoen is bereikt. Hierbij zijn datum en tijd van ontvangst van de aanvraag bepalend.
 • De gemeente financiert 60% van de projectkosten.
 • Een eventuele tweede aanvraag kunt u uiterlijk een maand voor afloop van de projectperiode van het lopende project indienen, mits het budget niet uitgeput is.
 • De projectresultaten worden kosteloos beschikbaar gesteld aan het ministerie.

Subsidiabele kosten

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

 • Re-integratietrajecten; scholing, training en begeleiding.
 • Werving van niet-uitkeringsgerechtigden.