Over Europees Sociaal Fonds tussen 2014 en 2020

De Europese Unie verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Unie. Nederland heeft van 2014 tot en met 2020 een bedrag van € 507 miljoen te besteden. 

Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door Uitvoering Van Beleid (het voormalige Agentschap SZW), een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Thema’s

Nederland besteedt dat geld aan de volgende thema’s binnen het ESF-programma:

  • Actieve inclusie: re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Actief en gezond ouder worden: het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden.

Actieve inclusie

ESF wordt bij dit thema ingezet om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en om te investeren in de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen. Onder dit thema valt ook het wegwerken van taalachterstand. Daarnaast gaat een deel van het ESF-geld naar (ex)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Zij krijgen extra ondersteuning bij het behalen van een startkwalificatie en bij het vinden van een baan.

Binnen dit thema is er veel aandacht voor de bevordering van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen en het tegengaan van discriminatie.

Subsidie aanvragen voor dit thema kan alleen door de centrumgemeenten binnen de 35 arbeidsmarktregio’s, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J). V&J vraagt subsidie aan voor activiteiten gericht op (ex-)gedetineerden, TBS-ers en jongeren in een (gesloten) jeugdinrichting.
Later in de programmaperiode kunnen bovengenoemde organisaties ook subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van sociale innovatie en transnationale samenwerking op het gebied van actieve inclusie.

Actief en gezond ouder worden

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook een bijdrage.
In het kader van dit thema zal in het najaar van 2016 een derde ronde starten voor het aanvragen van een stimuleringssubsidie (beperkt bedrag) voor bedrijven en (overheids)instellingen: Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020). Bekijk hier enkele voorbeeldprojecten.

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid is er vanaf 19 september ook een tijdvak geopend voor regio's en sectoren.