Uitvoeringsbeslissingen Actie D

Op deze pagina leest u de uitvoeringsbeslissingen met betrekking tot Actie D.

Beslissing 125
Zijn de kosten voor opleidingen van OR leden subsidiabel?

Nee, de kosten voor opleidingen van OR leden komen niet voor subsidie in aanmerking omdat deze buiten de werking van ESF vallen. Deze opleidingen vallen noch binnen de kwalificatiestructuur, nog binnen de wettelijk verplichte VWG opleidingen. De opleidingen zijn niet bedoeld voor medewerkers die geen OR leden zijn en daarmee niet algemeen toegankelijk.
Scholing in het kader van OR is niet bedoeld voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van de werknemer, maar gebaseerd op wettelijke scholingsrechten voor het uitoefenen van het OR lidmaatschap. Volgens de toelichting op artikel 18 tweede lid van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) worden deze cursussen in belangrijke mate gesubsidieerd door het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO), zodat de ondernemer slechts een aanvullend bedrag hoeft te betalen.

Als service kan de aanvrager geattendeerd worden op de subsidieregeling van het GBIO - zie hiervoor www.gbio.nl - die tot maximaal 50% van de opleidings- en verblijfskosten kan vergoeden indien de opleidingen plaatsvinden bij het door GBIO daartoe goedgekeurde instituten.

Beslissing 285
Mogen stagiairs deelnemen aan een ESF project?

Nee, stagiairs mogen niet deelnemen aan een ESF project omdat een stageovereenkomst geen arbeidsovereenkomst is. Actie D richt zich op laaggekwalificeerde werknemers waarmee een arbeidsovereenkomst gesloten is.

Beslissing 302
Komt het behalen van een rijbewijs voor subsidie in aanmerking binnen Actie D?

Alleen als de opleidingen een deelkwalificatie betreffen van de beroepsopleiding tot chauffeur, komen de kosten voor het behalen van rijbewijzen B, B/C en B-praktijk in aanmerking voor subsidie. Het betreft de deelkwalificaties 52358, 52382 en 56112.
De kosten voor het behalen van rijbewijs E achter B of C komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking als blijkt dat het bezit hiervan noodzakelijk is voor werknemers uit de branche.

Beslissing 303
Komen kosten voor een diner of overnachting (bijbehorende arrangementskosten) voor subsidie in aanmerking als het een meerdaagse training betreft?

Nee, kosten voor diner en overnachting komen niet voor subsidie in aanmerking omdat deze kosten worden gezien als niet noodzakelijke kosten voor het volgen van de opleiding.

Beslisisng 307
Is het voldoende om met een loonstrook de volgende deelnemergegevens aan te tonen: naam, geboortedatum, geslacht, BSN en dienstverband?

Ja, een loonstrook volstaat mits alle hierboven genoemde gegevens aanwezig zijn op de loonstrook en de loonstrook betrekking heeft op de periode van opleiding. Als een gegeven ontbreekt, moet  hiervoor aanvullend bewijsmateriaal opgenomen worden in de administratie.

Beslisisng 355
Telt het voordeel dat ZZP’ers en bedrijven verkrijgen door opleidingskosten van de belasting af te trekken als vermindering van de kosten in een project?

Nee, belastingvoordeel dat is verkregen door het volgen van een opleiding hoeft binnen ESF niet verrekend te worden met de projectkosten. Een uitzondering geldt voor EVC trajecten.
Er is geen rechtstreekse koppeling tussen het belastingvoordeel en de opleidingskosten te maken. Daarom hoeven deze kosten niet verrekend te worden binnen het project.