Uitvoeringsbeslissingen Actie A Vervolg

Op deze pagina leest u het vervolg van de uitvoeringsbeslissingen met betrekking tot Actie A.

Beslissing 337
Kan een persoon met een WSW indicatie, die op de wachtlijst staat om geplaatst te worden, tot de doelgroep van Actie A (o.a.) arbeidsbelemmerden) horen?

Ja, dat kan.
WSW- geïndiceerden kunnen tot de doelgroep van Actie A worden gerekend. Deze persoon behoort tot de doelgroep deels arbeidsgeschikten /arbeidsbelemmerden als:

  1. Voor de WSW- geïndiceerde met een Wwb uitkering een medisch advies voor handen is waaruit blijkt dat hij/zij functionele beperkingen heeft.
  2. De WSW- geïndiceerde een gedeeltelijke WIA- uitkering en een aanvullende Wwb- uitkering heeft.

In het geval er al sprake is van een dienstverband met een SW-bedrijf of andere werkgever, kan de persoon geen deelnemer zijn in het kader van Actie A aangezien er een werkrelatie bestaat.

Beslissing 338
Komen activiteiten gericht op het einddoel vrijwilligerswerk in het kader van Actie A voor subsidie in aanmerking?

Wanneer vrijwilligerswerk bij sociale activering het hoogst haalbare einddoel is en als zodanig ook is omschreven in het trajectplan, zijn de activiteiten die daarvoor worden ingezet niet te zien als activiteiten gericht op duurzame arbeidsinpassing en komen daarom niet voor subsidie in aanmerking.
Wanneer het plan vrijwilligerswerk als gemotiveerde (tussen)stap met als einddoel duurzame arbeidsinpassing, zou het wel passen binnen Actie A.

Beslissing 340
Hoe moet marktconformiteit aangetoond worden als een aanbesteding volgens het 2B regime vormvrij is uitgevoerd?

Ook voor 2B diensten gelden de algemene beginselen van Europees recht, te weten non-discriminatie en transparantie.
Indien een gemeente een langlopende aanbesteding heeft gedaan, zal de gemeente, om voor ESF subsidie in aanmerking te komen, alsnog moeten aantonen dat deze aanbesteding heeft voldaan aan bovengenoemde beginselen. De aanvrager zal dus op basis van een transparante drie offerte procedure de marktconformiteit moeten aantonen. Als dat niet lukt, komen deze kosten niet voor subsidie in aanmerking.
Ook artikel 23 tweede lid van het Besluit overheidsaanbestedingen (Boa) bepaalt dat de technische specificaties dusdanig moeten zijn geformuleerd dat de inschrijvers gelijke toegang krijgen en niet mogen leiden tot ongerechtvaardigde belemmeringen in de mededinging voor de openstelling van overheidsopdrachten.

Beslissing 342
Is een ‘plaatsing-premie’ die organisaties kunnen betalen wanneer een deelnemer uit actie A op een arbeidsplek wordt geplaatst subsidiabel?

Nee, Het plaatsen van een deelnemer op een arbeidsplek is geen activiteit die volgens de ESF regelgeving voor subsidie in aanmerking komt.
Volgens artikel A7 lid 1 van de ESF regeling komen de kosten van activiteiten gericht op het vergroten van duurzame arbeidsinpassing van deelnemers voor subsidie in aanmerking. Onder het vergroten vallen scholing, training en begeleiding van deelnemers.

Gezien de bepalingen in artikel A7 lid 1 is het niet mogelijk om een afzonderlijke plaatsing te subsidiëren. Er wordt geen activiteit verricht die in ESF voor subsidie in aanmerking komt. Een dergelijke ‘premie’ kan alleen voor subsidie in aanmerking komen als de prestatie op de gebruikelijke wijze met activiteiten wordt onderbouwd (artikel 13, lid 1 sub a).