Uitvoeringsbeslissingen Actie A

Op deze pagina leest u de uitvoeringsbeslissingen met betrekking tot Actie A.

Beslissing 327
Kunnen 16/17 jarigen tot de doelgroep niet uitkeringsontvangers (NUO) worden gerekend en deelnemen aan een Actie A project wanneer zij nog moeten voldoen aan de kwalificatieplicht? De activiteit in dit geval betreft scholing als onderdeel van een re-integratietraject.

Ja, 16/17 jarigen kunnen vallen onder de doelgroep NUO en deelnemen aan een Actie A project. Voorwaarde hierbij is wel dat de deelnemers voldoen aan de overige criteria die aangeven dat ze geen werk of uitkering mogen hebben.  Ingeval zij nog niet voldoen aan de kwalificatieplicht zijn de aanvragers verplicht de leerplichtambtenaar actief te informeren over hun deelname. Dit is een vereiste omdat er geen sprake kan zijn van dubbelfinanciering van de scholing met middelen vanuit het Ministerie van OCW.

Beslissing 328
In artikel 1 van de Subsidieregeling is de niet-uitkeringsontvanger (NUO) gedefinieerd als ‘een werkloze persoon…..die geen uitkering ontvangt….’  In de praktijk bij gemeenten worden personen die minder dan 12 uur werken ook nog tot deze doelgroep gerekend. Kan hier in het kader van de doelgroep NUO Actie A bij worden aangesloten? Zo ja, op welke manier moet het 12-uurs criterium worden toegepast?

Ja, de persoon zonder uitkering die minder dan 12 uur werk heeft, kan worden gerekend tot de doelgroep NUO. Het 12-uurs criterium moet worden beoordeeld op het moment van instroom van de deelnemer in het project op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren over een periode van 3 maanden hieraan voorafgaand.

Beslissing 331
Mogen jongeren die in het kader van de Wet WIJ een werk-/leeraanbod en vaak ook een inkomensvoorziening (uitkering) ontvangen ook als NUO-er worden beschouwd?

Dit mag alleen als er uitsluitend een werk-/leeraanbod is gedaan zonder inkomensvoorziening.

Beslissing 332
Met de regelwijziging van 30 september 2010 is de doelgroep arbeidsbelemmerden uitgebreid met personen die naar het oordeel van een college van B&W behoren tot de doelgroep als bedoeld in artikel 1 sub e van de Tijdelijke Wet pilot loondispensatie. Is de loondispensatie zelf ook subsidiabel binnen Actie A en J?

Loondispensatie en loonkostensubsidie komen binnen actie A niet voor subsidie in aanmerking. Loonkostensubsidie komt binnen Actie J wel voor subsidie in aanmerking. Bij loondispensatie is er sprake van een uitkering en een uitkering komt niet voor subsidie in aanmerking, ook niet binnen Actie J.

Beslissing 358
Is een WSW-indicatiebeschikking voldoende als bewijsstuk dat een deelnemer tot de doelgroep ‘arbeidsbelemmerden’ behoort?

Ja, de WSW-indicatiebeschikking is voldoende.
Aan de verlening van een WSW-indicatie of herindicatie is een uitgebreid onderzoek door een arbeidsdeskundige, een arts en een psycholoog vooraf gegaan. De aard van de functionele beperking is uitvoerig beschreven in de WSW-indicatie of herindicatie. Daarnaast moet worden voldaan aan de overige vereisten van de definitie “arbeidbelemmerde” om vast te kunnen stellen of een deelnemer tot de doelgroep behoort van Actie A.
Het is van belang dat de gemeente de WSW-indicatiebeschikking en/of her-indicatiebeschikking in het dossier bewaart. In dat geval kan worden afgezien van een aparte verklaring van een arts of arbeidskundige, omdat de WSW-indicatiebeschikking en/of her-indicatiebeschikking impliciet de bedoelde verklaring inhoudt.

Beslissing 333
Op welke manier moet voor de activiteit ‘leerlingbegeleiding’, naast de urenstaten, de prestatie worden aangetoond?

Bij de activiteit ‘leerlingbegeleiding’ is het niet altijd mogelijk is om met presentielijsten te werken. Soms zijn de begeleiders bezig met het bemiddelen van jongeren naar een baan, waardoor ze alleen met bedrijven bellen. Een andere keer bellen ze met een jongere, etc.
Het verdient de voorkeur dat de prestaties bij de leerlingbegeleiding onderbouwd worden door middel van getekende presentielijsten op deelnemersniveau. Echter, op grond van de grote verscheidenheid aan contacten is het niet altijd mogelijk alle activiteiten aan individuele deelnemers toe te rekenen. Naast de urenstaat kan daarom globaal worden aangeven welke acties in de bestede tijd zijn gedaan (bijvoorbeeld: 30 bedrijven gebeld voor vacatures of 15 jongeren gebeld t.b.v. begeleiding). De verantwoorde activiteiten die niet door middel van presentielijsten kunnen worden aangetoond dienen in redelijke verhouding te staan tot de overige directe activiteiten waarvan de prestatieverantwoording wel onomstotelijk is vast te stellen.De verantwoording van de uren en de uitgevoerde activiteiten mogen op doelgroepniveau verantwoord worden.

Beslissing 339
Onder welke voorwaarden kan er sprake zijn van een unieke aanbieder zodat er niet aanbesteed hoeft te worden om de marktconformiteit van het aangeboden product te toetsen?

Gemeenten zijn aanbestedende diensten. Een WSW-bedrijf wordt niet als unieke aanbieder aangemerkt. Er dient voldaan te worden aan de criteria van artikel 15 BOA om als unieke aanbieder aangemerkt te worden. Indien het sociale werkvoorziening betreft, dan moet de aanbestedende dienst ( de gemeente) in de aankondiging vermelden dat de overheidsopdracht is voorbehouden aan sociale werkvoorzieningen ( art. 19 tweede lid, BOA). Als dat niet is gebeurd, geldt de uitzondering niet.