ESF in Nederland van 2007 tot 2013: Regelgeving

Nederland heeft van 2007 tot en met 2013 een bedrag van € 830 miljoen te verdelen. Het geld gaat naar mensen die niet zelf een baan kunnen vinden. En naar werknemers: zij krijgen de kans om door te leren en te werken aan hun toekomst. 

Het ESF ondersteunt ook projecten om op de werkvloer slimmer en efficiënter te werken.

Operationeel programma ESF

Nederland heeft met de Europese Commissie afspraken gemaakt over de besteding van het ESF. Deze zijn vastgelegd in het zogenoemde Operationeel Programma ESF 2007 - 2013.

Nationaal Strategisch Referentiekader

Het Nationaal Strategisch Referentiekader is het nationale beleidskader waarin staat hoe het ESF en het EFRO samen in de periode 2007-2013 in Nederland worden ingezet om de concurrentiekracht te versterken. Meer over de structuurfondsen ESF en EFRO vindt u op de pagina Over het Europees Sociaal Fonds tussen 2007 en 2013.

ESF-regeling

Diverse soorten organisaties kunnen ESF subsidie aanvragen. Om deze subsidie ook te kunnen ontvangen, moet wel aan een aantal regels worden voldaan. Deze zijn vastgelegd in de Regeling ESF 2007-2013 (herzien).

Opgedane praktijkervaring maakt het soms noodzakelijk de regels nader te duiden. Deze legt Agentschap SZW vast in uitvoeringsbeslissingen. Lees meer over de uitvoeringsbeslissingen van Agentschap SZW op de pagina Uitvoeringsbeslissingen Agentschap SZW.

Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door Agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Relevante onderzoeksrapporten

Relevante (onderzoeks)rapporten over ESF vindt u op deze pagina. Documenten en publicaties aan de Tweede Kamer vindt u op Rijksoverheid.nl.

Dit onderzoek onder met name O&O-fondsen richt zich op het trekken van lessen uit de Actie E2-regeling en aanbevelingen voor de openstelling van een –soortgelijke- toekomstige regeling.
 

Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek ‘Maatschappelijke consultatie ESF’ dat Panteia/Research voor Beleid heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens deze consultatie hebben voor het ESF programma relevante stakeholders via internetenquêtes de kans gekregen hun ideeën en visie weer te geven over de doelen, de toegevoegde waarde en de uitvoering van het ESF 2014 – 2020. Hiermee verkrijgt het Ministerie inzicht in de binnen de maatschappij heersende opvattingen ten aanzien van doel en uitwerking van ESF. Het kan daar bij de eventuele opzet van de komende ESF programmaperiode rekening mee houden.
 

Het ministerie van SZW heeft een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijke invulling van toekomstig ESF-beleid. Dit ter voorbereiding op het (eventuele) nieuwe ESF-programma 2014 – 2020.
 

Meer arbeidsorganisaties zijn aandacht gaan schenken aan sociale innovatie met de komst van de subsidieregeling ESF Actie E1. Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek naar de E -projecten uit het tijdvak 2008, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van SZW.
 

ESF Actie B verstrekt subsidie om onder andere gedetineerden en TBS’ers aan het werk te helpen. ESF Actie C biedt leerlingen van praktijk- en speciaal onderwijs de kans op een baan of vervolgopleiding. Uit de evaluatie blijkt dat de kans op een baan is verminderd bij deze doelgroepen.
 

Halverwege de programmaperiode van ESF 2007-2013 is geconstateerd dat zich de volgende knelpunten voordoen bij de uitvoering van Acties A en D: Gemeenten waren aanvankelijk terughoudend met aanvragen (Actie A) Gemeenten en O&O-fondsen – die ook subsidie voor Actie D mogen aanvragen – geven de beschikte middelen in beperkte mate uit (Actie A en D). Om de oorzaken van deze knelpunten te achterhalen, heeft het ministerie van SZW Research voor Beleid en EIM opdracht gegeven een evaluatie- en uitvoeringsonderzoek uit te voeren naar Acties A en D. Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek.