Indiening van gegevens art. 42 Verordening (EU) 2021/1060

Op deze pagina treft u informatie aan over toegekende subsidieaanvragen. Dit betreft dat verleende- en vastgestelde bedragen, alsmede behaalde output- en resultaat indicatoren per fonds.

Op basis van de Gemeenschappelijke Bepalingen (artikel 49) wordt periodiek inzage verstrekt in verleende- en vastgestelde subsidieaanvragen

Daarnaast dient de lidstaat of beheerautoriteit op basis van de  Gemeenschappelijke Bepalingen (artikel 42) de cumulatieve gegevens voor elk programma in bij de Commissie. Dit dient uiterlijk op 31 januari, 30 april, 31 juli, 30 september en 30 november van ieder jaar elektronisch plaats te vinden met uitzondering van de waarden van de output- en resultaatindicatoren voor de geselecteerde concrete acties en de door de acties bereikte waarden, deze dienen uiterlijk op 31 januari en 31 juli verzonden te worden aan de Commissie. De lidstaat of de beheerautoriteit maakt alle gegevens die bij de Commissie zijn ingediend bekend op deze website. Via onderstaande link treft u deze informatie aan.

Indiening van gegevens – artikel 42 – AMIF (maart 2024)
Indiening van gegevens – artikel 42 – ISF (maart 2024)
Indiening van gegevens – artikel 42 – BMVI (maart 2024)

Archief eerdere versies