Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina vindt u de criteria waar een aanvraag voor het Europees Fonds voor Meest Behoeftigen aan moet voldoen. 

Let op!

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de EFMB-subsidieregeling te raadplegen.

Aanvraagcriteria in het kort

Enkele aanvraagcriteria uit de subsidieregeling:

  • De aanvrager is een rechtspersoon zonder winstoogmerk die beschikt over voldoende administratieve, financiële en operationele capaciteit.
  • Uit het projectplan en de begroting blijkt dat door uitvoering van het project het in artikel 3, tweede lid, genoemde bedrag volledig benut wordt.

Er wordt van de aanvrager geen co-financiering vereist, omdat de vereiste co-financiering van 15% door de minister beschikbaar wordt gesteld. De subsidie komt in jaarlijkse tranches beschikbaar.
Het projectplan voldoet aan de eisen genoemd in artikel 9 van de subsidieregeling.
Subsidiabele kostensoorten

  • externe kosten
  • directe loonkosten
  • plaatsingssubsidies