Publiekssamenvatting Annual Implementation Report 2020 Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

Het Annual Implementation Report 2020 in het kader van het Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) is opgesteld ten behoeve van de Europese Commissie en goedgekeurd op 23 juli 2021.

Hiermee wordt verantwoording afgelegd over het Nederlandse EFMB-programma. Aan het Nederlandse programma wordt invulling gegeven met het project Ouderen in de Wijk. Het project wordt voor 85% gefinancierd vanuit EFMB en voor 15% uit nationale cofinanciering.

De openbare bibliotheken van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben gezamenlijk het project Ouderen in de Wijk opgezet. In de periode 2015-2022 wil het project ouderen met een laag besteedbaar inkomen bereiken om hen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te helpen behouden en kwetsbaarheid uit te stellen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de vier grote steden, en met enkele kleinere gemeenten en samenwerkingspartners.

Tot en met 2020 hebben in totaal 3.219 ouderen, behorend tot de doelgroep, deelgenomen aan het project. Ouderen in de Wijk is een inclusief project, waarbij toegankelijkheid voor iedereen een belangrijk aandachtspunt is. Zo richt het project zich nadrukkelijk ook op het bereiken van mensen met een migratieachtergrond.

Voor het project zijn drie resultaatindicatoren geformuleerd:

 1. Een jaar na deelname is deelnemer nog in beeld bij hulporganisaties en/of gemeenten.
 2. Na deelname geeft deelnemer aan over een versterkt sociaal netwerk te beschikken.
 3. Na deelname geeft deelnemer aan over versterkte competenties te beschikken.

Gemeten over de periode tot en met 2020 is op elk van de drie indicatoren een positief resultaat behaald. De bereikte resultaten van het project zijn onder andere het gevolg van de volgende elementen:

 • Het werven en activeren van ouderen om deel te nemen aan het project.
 • De tijd en energie, die de gastvrouwen steken in de begeleiding van de ouderen.
 • Ouderen komen met elkaar in contact.
 • De verwijsfunctie van het project.
 • De diversiteit van het aanbod van de projectactiviteiten.
 • De creativiteit, de flexibiliteit en het aanpassend vermogen van het project als gevolg van COVID-19.

Het tegengaan van sociale uitsluiting is de overkoepelende doelstelling van het Nederlandse EFMB-programma. In 2020 heeft het project Ouderen in de Wijk hierin veel kunnen betekenen voor de ouderen die hebben deelgenomen.

Zoals de hele samenleving ontkomt ook het project Ouderen in de Wijk in 2020 niet aan de gevolgen van COVID-19. De focus van het project is sinds COVID-19 - noodgedwongen - vooral gericht op het doorzetten van de ondersteuning van de bestaande deelnemers en in mindere mate op het werven van nieuwe deelnemers. Het project heeft de projectactiviteiten snel weten aan te passen om ook gedurende de COVID-19 pandemie de deelnemers van dienst te kunnen zijn. Zo wordt telefonisch contact gezocht met de deelnemers en worden de activiteiten voor kleinere groepen aangeboden of digitaal georganiseerd.

Sinds COVID-19 bereikt het project de ouderen onder andere door:

 • Het organiseren van (online) cursussen in het kader van digitale vaardigheden.
 • Het organiseren van kleinschalige sociale ontmoetingsbijeenkomsten in de bibliotheken.
 • Het opstellen en verspreiden van nieuwsbrieven met onder andere COVID-19 informatie, met verwijzingen naar relevante instanties en met inhoud om de ouderen te vermaken.
 • Persoonlijk contact met deelnemers via de telefoon of door middel van een huisbezoek.
 • Het thuisbezorgen van boeken.
 • Via beeldbellen samen lezen en gedichten en verhalen vertellen.
 • Het organiseren van (online) bijeenkomsten met een informatief karakter over uiteenlopende onderwerpen.

In deze moeilijke tijd speelt het project een belangrijke rol in het tegengaan van sociale uitsluiting van de ouderen. Het project Ouderen in de Wijk is voor veel van de deelnemers een lichtpuntje tijdens de COVID-19 pandemie.