Voorbeeld aanvraag Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren: APK Duurzaam werken in het hout

De houtverwerkende industrie wordt gekenmerkt door veel laaggeschoolde arbeid en door medewerkers die veelal niet van nature bezig zijn met hun loopbaanontwikkeling, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid (DI). Kenmerkend voor de werknemers in de sector is a) het relatief lage gemiddelde opleidingsniveau, b) de relatief hoge gemiddelde leeftijd en c) relatief veel laaggeletterde werknemers. De sector dreigt hierdoor geconfronteerd te worden met structurele inzetbaarheidsproblemen van de werknemers. Ook het toenemend belang van flexibiliteit en de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd vergroten de urgentie om aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid.

Sociale partners hebben dit opgepakt en hebben een paritaire commissie ingesteld met de opdracht: ‘kom met adviezen die gedragen worden door beide geledingen om onze eigen cao te moderniseren’. Om tot steekhoudende uitspraken te komen heeft de paritaire commissie een nulmeting laten uitvoeren met de vraag: ‘wat is de stand van zaken in de sector wat betreft DI?[1] De conclusies uit en de ervaringen met dit onderzoek, zoals een gebrek aan bewustzijn van de relevantie van het thema DI en de laaggeletterdheid van de werkenden in de sector, vormen de uitgangspunten van het plan van aanpak van dit ESF-project. [1] Unipartners (2016) Levensfasebewust personeelsbeleid in de houtverwerkende industrie.