Over Cofinanciering DWSRA

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen, werkgeversorganisaties,  werknemersorganisaties en samenwerkingsverbanden van arbeidsorganisaties kunnen een financiële bijdrage (subsidie) van de overheid aanvragen voor het stimuleren van dienstverlening aan werkzoekenden en het bevorderen van samenwerking tussen sectorale arbeidsmarktpartijen of sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Maximaal 60 procent van de kosten van een ingediend project is subsidiabel.

In het sociaal akkoord van 2013 hebben sociale partners en het kabinet afspraken gemaakt over een gerichte aanpak van de crisis en fundamentele en duurzame hervormingen van de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen bij uitstek werkzekerheid bieden en werknemers kunnen, door in zichzelf te investeren, eraan bijdragen dat werkloosheid wordt voorkomen. De regeling is een samenvoeging van het advies ‘Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren‘ 20 februari 2015 van de Sociaal-Economische Raad (SER)  en de kamerbrief ‘doorstart naar nieuw werk’ van 30 november 2015. De SER adviseert projecten in te richten om ervaring op te doen met nieuwe werkwijzen. Deze moeten bijdragen aan een betere werking van de arbeidsmarkt door betere en effectievere dienstverlening aan te bieden voorafgaand aan en tijdens werkloosheid. De brief ‘Doorstart naar nieuw werk’ adviseert om te investeren in de versterking van de samenwerking in de arbeidsmarktregio en voor het bevorderen van persoonlijke dienstverlening door sociale partners aan (werkende) werkzoekenden. Er is bewust gekozen voor een ruime omschrijving van de projecten en subsidiabele activiteiten om sociale partners gelegenheid te geven te experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening en samenwerking.

De beschikbare middelen voor beiden maatregelen zijn gecombineerd in één regeling: DWSRA. De regeling is zo opgezet dat er ruimte bestaat voor aanvragen die zien op de fasen waarin een werknemer nog niet met ontslag wordt bedreigd,de fase van dreigende werkloosheid en de eerste fase van werkloosheid.
 

Er kan op grond van deze regeling subsidie worden aangevraagd voor 2 soorten projecten, namelijk:

  • een project dienstverlening of
  • een project samenwerking en regie arbeidsmarkt.

Ook is het mogelijk om deze projecten te combineren binnen een subsidieaanvraag. Binnen een project samenwerking en regie arbeidsmarkt kan maximaal 25%  cofinanciering besteed worden aan dienstverlening .Bij een project dienstverlening kan maximaal 25%  cofinanciering besteed worden aan samenwerking en regie arbeidsmarkt.

Meer informatie is te vinden in de Regeling.