Wijziging in vaststellingsprocedure AMIF-, ISF- en Specific Actions projecten

De werkwijze voor het vaststellen van AMIF-, ISF- en Specific Actions projecten gaat veranderen.

Tot op heden werden projecten pas vastgesteld na afloop van een zogenaamde tweedelijns controle door de Auditdienst Rijk, of nadat duidelijk was dat er ten aanzien van het betreffende project geen tweedelijnscontrole zou worden uitgevoerd. In geval van een tweedelijnscontrole konden eventuele bevindingen met financiële consequenties van de Auditdienst Rijk dan gelijk in de vaststelling worden meegenomen. Omdat – zoals hiervoor al aangegeven - na de controle van de einddeclaratie door Uitvoering van Beleid SZW niet duidelijk was welke projecten in de tweedelijnscontrole vielen, moest altijd worden gewacht op deze berichtgeving, alvorens een vaststellingsbeschikking kon worden opgemaakt. Deze werkwijze werkte nadelig uit voor de planning en doorlooptijden.

Om deze reden is besloten om vanaf dit moment, gelijk na het definitief maken van het verslag van bevindingen n.a.v. de financiële (eind)controle ter plaatse, de dan goedgekeurde subsidie vast te stellen en – indien van toepassing - uit te betalen. U kunt dan sneller over het (eventueel) resterend subsidiebedrag beschikken. Dit betekent wel dat audits, controles en verificaties ter plaatse, die op grond van de Europese wet- en regelgeving na de vaststelling nog kunnen worden uitgevoerd (waaronder die van de Auditdienst Rijk), gevolgen kunnen hebben voor het eerder vastgestelde subsidiebedrag. Dit kan leiden tot een herziene vaststellingsbeschikking en het terugvorderen van teveel uitbetaalde subsidie.

Heeft u vragen over het voorgaande, neem dan contact op met uw aanspreekpunt binnen Uitvoering van Beleid SZW.