Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de ESF Subsidieregeling 2014 - 2020 of de herziene versie ESF Subsidieregeling van 4 april 2016 te raadplegen, deze vindt u op de website Overheid.nl.

Projecten arbeidsmarktregio’s

 • Projecten moeten gericht zijn op arbeidsinpassing van de volgende doelgroepen:
 • (ex-) leerlingen Vso/Pro vanaf 15 jaar
 • Jongeren tot 28 jaar
 • Arbeidsbelemmerden
 • 50-plussers met uitkering van gemeente of UWV
 • Iedereen met uitkering van gemeente of UWV > 6 maanden in periode van 12 maanden voorafgaand aan het project (kan combinatie zijn van WW en WWB)
 • Niet-uitkeringsontvangers (geregistreerd als werkloos en direct beschikbaar voor de arbeidsmarkt)
 • Vreemdelingen

Centrumgemeenten kunnen voor hun arbeidsmarktregio maximaal twee projectaanvragen indienen. Een aanvraag moet betrekking hebben op Vso/Pro-leerlingen. Een tweede aanvraag kan worden ingediend voor de overige doelgroepen in de arbeidsmarktregio.

Aanvragen moeten worden ingediend tussen 16 mei 2016  9:00 uur en 16 september 2016 17:00 uur voor de regioaanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en tussen 16 mei 2016 9:00 uur en 31 januari 2017 17:00 uur voor de regioaanvraag gemeenten.
Het project duurt resp. 12 of  24 maanden, tenzij de minister tot een andere startdatum besluit.

Subsidiabele kostensoorten

 • Directe loonkosten met opslagen voor werkgeverslasten en overige kosten
 • Externe kosten
 • Plaatsingssubsidies

Projecten UWV 

Het project moet zijn gericht op arbeidsinpassing van personen met een UWV-uitkering en/of ondersteuning van het UWV.

De aanvraag moet worden ingediend tussen 1 oktober 2014 9.00 uur en 31 oktober 2014 17.00 uur.

Het project duurt maximaal 24 maanden, gerekend vanaf de datum van ontvangst van een volledige subsidieaanvraag, tenzij de minister tot een andere startdatum besluit. 

Subsidiabele kostensoorten

 • Kosten van extern ingekochte trajecten
 • Directe loonkosten met opslagen voor werkgeverslasten en overige kosten
 • Externe kosten
 • Plaatsingssubsidies

Projecten Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het project moet zijn gericht op arbeidsinpassing van (ex-) gedetineerden
De aanvraag moet worden ingediend tussen 1 oktober 2014 9:00 uur en 31 oktober 2014 17:00 uur.

Het project duurt maximaal 15 maanden, gerekend vanaf de datum van ontvangst van een volledige subsidieaanvraag, tenzij de minister tot een andere startdatum besluit 

Subsidiabele kostensoorten

 • Kosten van extern ingekochte trajecten
 • Directe loonkosten met opslagen voor werkgeverslasten en overige kosten
 • Externe kosten
 • Plaatsingssubsidies