Extra aanvraagronde voor leerlingen vso en pro

In deze uitzonderlijke crisisperiode is het van groot belang dat het ESF-programma zoveel mogelijk wordt geïmplementeerd als voorzien en dat alle ESF-middelen worden benut. Juist nu is het belangrijk om de kwetsbare doelgroepen te blijven ondersteunen en mensen duurzaam aan werk te helpen c.q. aan het werk te houden.

Vanuit het ESF wordt deze ondersteuning onder andere mogelijk gemaakt door het openstellen van een tijdvak voor de centrumgemeenten ten behoeve van de begeleiding van leerlingen uit het vso en het pro. Het ESF-budget bedraagt € 8,5 miljoen. Dit tijdvak betreft een aanvulling op de € 8,5 miljoen aan impulsmiddelen voor ondersteuning van leerlingen uit het vso en het pro die op basis van het amendement Bruins aan de centrumgemeenten ter beschikking worden gesteld. De impulsmiddelen kunnen als cofinanciering worden ingezet bij het aanvragen van de ESF-subsidie (50%).

Subsidiebedrag
De verdeling van het budget naar de 35 centrumgemeenten is, conform eerdere tijdvakken, gebaseerd op het objectief verdeelmodel van de re-integratiemiddelen in het gemeentefonds.

Publicatie Staatscourant
Helaas is er bij de publicatie van de Regelwijziging een onjuist bedrag genoemd in de Toelichting op de regelwijziging. Bij de artikelsgewijze toelichting, onder Artikel I. Wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014–2020 bij Onderdeel B, is een bedrag genoemd bij het budget van €9323938.500.000. Dat moet natuurlijk €8.500.000 zijn, zoals wel juist in de regelwijziging zelf opgenomen. Deze is inmiddels met de volgende rectificatie hersteld.