Wijziging subsidieregeling Actieve Inclusie (ESF2014-2020)

In de loop van dit jaar lopen de eerste projecten Actieve Inclusie af. Het betreft  de projecten uit de eerste tranche, met een looptijd van 24 maanden, waarbij 35 centrumgemeenten één vast budget hebben ontvangen voor de gemeentelijke doelgroep en de doelgroep PRO/VSO. Mede gelet op de start van de tweede tranche, is de subsidieregeling op een aantal onderdelen aangevuld/gewijzigd. Deze regelwijziging is 13 april gepubliceerd in de Staatscourant. Hieronder treft u een globaal overzicht van de wijzigingen aan:

Verlenging projectduur
Gemeentelijke projecten uit de eerste tranche (2014-2016) mogen verlengd worden van 24 naar 27 maanden. Dit moet uiterlijk 2 maanden voor afloop van het huidige project worden gemeld.

Toelichting: Aanvragers kunnen zelf kiezen of ze gebruik willen maken van een langere looptijd. Deze keuzemogelijkheid wordt vooral aangeboden als gevolg van de langere doorloop van projecten uit de vorige programmaperiode.

Tijdvakken
Projecten voor de gemeentelijke doelgroep hebben  weer een looptijd van 24 maanden.   De aanvraagperiode loopt van half mei tot eind januari.
Projecten voor de doelgroep PRO/VSO worden eenmalig gesplitst in twee projecten van 12 maanden.  De aanvraagperiode loopt van half mei tot begin september. Dit geldt voor zowel 2016 als 2017.

Toelichting:Omwille van de duidelijkheid en continuïteit zijn beide tijdvakken PRO/VSO en de bijbehorende budgetten in de subsidieregeling opgenomen.

Budgetplafond
De beschikbare budgetten voor de tweede tranche worden verhoogd. Voor de doelgroep gemeenten bedraagt het budget 116 miljoen en voor de doelgroep PRO/VSO is dit 50 miljoen (2x25 miljoen).

Toelichting: De verdeling van de budgetten is per centrumgemeente verder uitgewerkt in 3 bijlagen (één keer doelgroep gemeenten en twee keer doelgroep PRO/VSO). De minimumeis van 30% voor de doelgroep PRO/VSO is hiermee ook vastgelegd in de subsidieregeling.
Als gevolg van deze verdeling is het  niet meer mogelijk om budgetten over te hevelen tussen gemeente en PRO/VSO.
Verder kent de subsidieregeling een herverdelingsmechanisme indien aanvragers het toegewezen budget niet gebruiken en andere aanvragers juist hoger realiseren. Voor de tweede tranche is deze herverdeling alleen nog maar mogelijk binnen het betreffende tijdvak en de betreffende doelgroep.
Met de hogere budgetten  wordt ook de mogelijkheid geboden om vluchtelingen met een status te ondersteunen bij hun arbeidstoeleiding (inclusief taal).

Startdatum
De startdatum van het project is niet meer gekoppeld aan het moment van indiening van een volledige aanvraag. Aanvragers kunnen binnen bepaalde marges aangeven wanneer zij met het project tweede tranche willen starten. Een project kan echter niet eerder starten dan nadat het vergelijkbare project uit de eerste tranche is afgelopen.

Toelichting: Aanvrager krijgt hierdoor meer ruimte voor de startdatum van het nieuwe project. Een overlap tussen vergelijkbare projecten is echter uitgesloten. De tijdvakken zijn zodanig gekozen dat een aanvrager altijd kan kiezen om het project uit de tweede tranche gelijk te laten aansluiten op het project uit de eerste tranche.
Indien een andere projectcyclus gewenst is, dan zijn alternatieven denkbaar. Dit kan dan wel betekenen dat het project uit de eerste tranche eerder beëindigd moet worden of dat het project uit de tweede tranche een kortere looptijd kent. Neem in geval van vragen contact op met uw contactpersoon bij het Agentschap SZW.