Wijziging subsidieregeling ESF 2014-2020

De wijziging van de subsidieregeling Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de programmaperiode 2014-2020 is op 17 december 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. De wijzigingen zijn hoofdzakelijk van technische aard en dienen ter verduidelijking.

Enkele voorbeelden van wijzigingen zijn:

  •  Een aantal definities is aangepast, waarmee onder andere de doelgroep van de regeling wordt uitgebreid:

Aan de definitie van arbeidsbelemmerde wordt toegevoegd de doelgroep loonkostensubsidie Participatiewet. Ook ondersteuning van deze groep, om hen toe te leiden naar de arbeidsmarkt, kan dan subsidiabel zijn.

De definitie van 55-plusser wordt vervangen door een definitie van 50-plusser.

De ondergrens om als leerling van het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs deel te kunnen nemen is verruimd. Het is ook mogelijk om leerlingen in het project op te nemen vanaf het derde leerjaar. Toerekening op grond van leeftijd (vanaf 15 jaar) is niet meer nodig.

  • De definitiewijziging van directe loonkosten projectcoördinatie en –administratie, maakt het mogelijk dat de eis van ten minste 50% van de contractuele werktijd werkzaam zijn voor een project, kan gelden voor een of meer projecten. Deze aanpassing geldt alleen voor projecten in het kader van deze regeling.
  • De definitie van plaatsingssubsidie wordt aangepast. Een plaatsingssubsidie is niet subsidiabel indien de persoon wordt geplaatst bij de partij die de subsidie verstrekt.
  • Het nieuwe achtste lid geeft een nadere invulling van de subsidiabele kosten in het geval van een verbonden organisatie. Hiermee wordt duidelijkheid gegeven over wanneer sprake is van een verbonden organisatie en welke kosten dan subsidiabel zijn.
  • Op het gebied van de communicatieverplichtingen is de inwerkingtreding van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 821/2014 van de Commissie van 28 juli 2014 van belang. In deze uitvoeringsverordening is een nadere uitwerking opgenomen van de eisen die zijn gesteld aan alle vormen van voorlichtings- en communicatiemaatregelen. Zie rechts onder Externe links. De uitvoeringsverordening geeft ook nadere instructies over waar het embleem en de term ”Europese Unie” op de website van de subsidieontvanger (indien aanwezig) moet worden geplaatst en dat op diezelfde website een verwijzing naar het Europees Sociaal Fonds wordt opgenomen.

Het verplichte gebruik van de leuze ”Het ESF investeert in jouw toekomst” is met de inwerkingtreding van de Uitvoeringsverordening komen te vervallen.